Ana Sayfa DERSLER FIKIH Zekatla İlgili Özet Bilgiler

Zekatla İlgili Özet Bilgiler

0

Zekâtın Ta­ri­fi:

Zekât söz­lük­te; be­re­ket, te­miz­lik, üre­me, ço­ğal­ma, art­ma ve öv­me an­lam­la­rı­na ge­lir. Şer’î bir te­rim ola­rak zekât şöy­le ta­rif edi­lir: Bel­li mal tür­le­ri­nin be­lir­li bir bö­lü­mü­nü, Al­lah Teâlâ’nın be­lir­le­di­ği bir kı­sım Müslümanlara mülk ola­rak ver­mek­tir.

Ni­sap Mik­ta­rı Ma­la Sa­hip Ol­mak Ne Demektir?

Te­mel ih­ti­yaç­lar­dan ve borç­tan baş­ka ni­sap mik­ta­rı ve­ya da­ha faz­la bir ma­la mâlik bu­lun­mak ge­re­kir. Bu ka­dar ma­lı ol­ma­yan kim­se­ye zekât farz de­ğil­dir. Ni­sap, İslâm’ın bir şey hak­kın­da­ki öl­çü, sı­nır ve ala­met ta­yin et­miş ol­du­ğu mik­tar­dır. Ser­ve­tin zekâtı ge­rek­ti­ren mik­da­rı­nı ifa­de eder. Zekât ko­nu­sun­da al­tı­nın ni­sa­bı yir­mi mis­kal (80 gram) , gü­mü­şün ni­sa­bı iki yüz dir­hem (560 gram), ko­yun ile ke­çi­nin ni­sa­bı 40, sı­ğır ile man­da­nın ni­sa­bı 30, de­ve­nin ni­sa­bı da 5 ­tir. Ta­rım ürün­le­rin­den de beş vesk (yak­la­şık bir ton) ni­sap ola­rak alın­mış­tır. Bu mik­tar­la­ra ulaş­ma­yan mal­lar için zekât ge­rek­mez.

HAVAİC-İ ASLİYYE (ZORUNLU İHTİYAÇ MADDELERİ)

a) Mes­ken ola­rak kul­la­nı­lan ev, bağ, bah­çe ve ta­rım ya­pı­lan ara­zi­le­rin ken­di­si.

b) Bi­nek ara­cı,

c) Ör­fe uy­gun gi­yim ve ev eş­ya­sı.

d) Bi­lim adam­la­rı­nın özel kü­tüp­ha­ne­si.

e) Bir kim­se­nin ken­di­si­nin ai­le bi­rey­le­ri­nin mas­raf­la­rı.

ZEKAT NELERDEN VE NE KADAR VERİLİR?

1 Al­tın, Gü­müş,Pa­ra­ ve Ticaret Malları 1/40 veya %2,5
2 Koyun ve Keçi 40’tan 120’ye ka­dar bir ko­yun, 121’den 200’e ka­dar iki ko­yun, 201’den 399’a ka­dar üç ko­yun zekât ve­ri­lir.
400 ko­yun için de dört ko­yun zekât ge­re­kir. Bun­dan son­ra her yüz için bir ko­yun da­ha ve­ri­lir.
3 Sığır ve Manda Otuz sı­ğır­dan kırk sı­ğı­ra ka­dar zekât ola­rak iki ya­şı­na gir­miş er­kek ve­ya di­şi bir bu­za­ğı ve­ri­lir.
4 Deve Bi­rer yaş­la­rı­nı bi­tir­miş beş de­ve için bir ko­yun ve­ri­lir.
5 Toprak Ürünleri 1/10
6 Ma­den ve De­fi­ne­ 1/5

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

1) Fa­kir­ler: Ni­sap mik­ta­rı ma­lı ol­ma­yan muh­taç kim­se­ler­dir.

2) Mis­kin­ler: Hiç bir şe­ye sa­hip ol­ma­yıp yi­ye­ce­ği ve gi­ye­ce­ği şey­ler için di­len­me­ye muh­taç olan yok­sul kim­se­ler­dir.

3) Zekât iş­le­rin­de ça­lı­şan­lar: Bun­lar zekâtları top­la­mak için gö­rev­len­di­ri­len me­mur­lar­dır.

4) Mü­el­le­fe-i kulûb: Bun­lar kalp­le­ri İslâm’a ısın­dı­rıl­mak is­te­nen kim­se­ler­dir.

5) Kö­le­ler: Hür­ri­ye­ti­ni pa­ra ile sa­tın al­mak is­te­yen kim­se­le­re de zekât ve­ri­lir.

6) Borç­lu­lar: Bor­cu dü­şül­dük­ten son­ra, ni­sap mik­ta­rı ma­lı kal­ma­yan kim­se­ler bu sı­nı­fa gi­rer.

7) Al­lah yo­lun­da ci­had eden­ler: Al­lah için sa­va­şa ha­zır­lan­mak ve­ya sa­vaş­ta olan­la­ra si­lah al­mak, bun­la­rı do­nat­mak ve ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için de zekât ve­ri­lir.

8) Yol­cu: Se­fe­re çı­kan ya­hut iyi­lik ve ya­rar­lı bir iş için yol­cu­luk ya­pan ve git­ti­ği ye­re yar­dım­sız ola­rak ula­şa­ma­yan kim­se­dir.

FI­TIR SA­DA­KA­SI

Fı­tır sa­da­ka­sı, Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ye­ti­şen ve as­li ih­ti­yaç­la­rı­nın dı­şın­da en az ni­sap mik­ta­rı bir ma­la mâlik bu­lu­nan her hür müs­lü­man için ve­ril­me­si va­cip olan bir sa­da­ka­dır. Bu­na kı­sa­ca “fit­re” de­nir ki, fıt­rat sa­da­ka­sı, ya­ni se­vap için ve­ri­len ya­ra­tı­lış atıy­ye­si an­la­mı­na ge­lir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here