Ana Sayfa DERSLER FIKIH Oruçla İlgili Lazım Olan Bilgiler

Oruçla İlgili Lazım Olan Bilgiler

154
0

#Oru­cun Vak­ti:

Oru­cun vak­ti, ikin­ci fe­cir­den gü­ne­şin bat­ma­sı­na ka­dar olan sü­re­dir.

#Oru­cun Farz Ol­ma­sı­nın Şart­la­rı:

  1. Müs­lü­man Ol­mak
  2. Er­gin­lik Ça­ğın­da ve Akıl­lı Ol­mak
  3. Oruç tut­ma­ya gü­cü yet­mek ve mu­kim ol­mak

#Oru­cun Sıh­ha­ti­nin Şart­la­rı:

Oru­cun sa­hih ol­ma­sı için üç şar­tın bu­lun­ma­sı ge­re­kir. Ha­yız ve ni­fas­lı bu­lun­ma­mak, ni­yet ve oru­cu bo­zan hal­ler­den uzak ol­mak.

#Oruç Tut­ma­ma­yı Mubah Kı­lan Özür­ler:

Kimler oruç tutmayabilir sorusunu şöyle cevaplayabiliriz: Aşa­ğı­da­ki se­bep­ler­den do­la­yı oruç tut­ma­mak ve­ya tu­tul­muş bir oru­cu aç­mak mubahtır:

1) Se­fer-Yol­cu­luk: Ra­ma­zan­da en az üç gün­lük, ya­ni on se­kiz sa­at­lik bir ye­re gi­de­cek kim­se ge­ce­den oru­ca ni­yet et­me­ye­bi­lir.

2) Has­ta­lık: Bir kim­se oruç tut­tu­ğu tak­dir­de öl­mek­ten ve­ya has­ta­lı­ğı­nın art­ma­sın­dan ve­ya uza­ma­sın­dan ya­hut ak­lı­nın git­me­sin­den kor­kar­sa, oruç tut­ma­ya­bi­lir ve­ya tut­mak­ta ol­du­ğu oru­cu aça­bi­lir. Da­ha son­ra iyi olun­ca bu­nu yal­nız ka­za eder.

3) Ge­be­lik ve ço­cuk em­zir­mek: Ra­ma­zan’da ge­be ve­ya em­zik­li olan ka­dın­la­rın ken­di­le­ri­ne ya­hut ço­cuk­la­rı­na bir za­rar gel­me­sin­den kork­ma­la­rı ha­lin­de oruç tut­ma­ma­la­rı mü­bah­tır. Da­ha son­ra ka­za eder­ler.

4) Yaş­lı­lık:  Yı­lın bü­tün mev­sim­le­rin­de oruç tut­mak­tan aciz olan çok yaş­lı er­kek ve ka­dın­la­rın oruç tut­ma­ma­la­rı icmâ ile ca­iz­dir. Bun­la­rın oruç­la­rı­nı ka­za et­me­le­ri de ge­rek­mez. Çün­kü oruç tu­ta­bi­le­cek du­rum­da de­ğil­dir­ler. Bun­la­rın tu­ta­ma­dık­la­rı her gün için bir yok­su­lu do­yu­ra­cak ka­dar fid­ye ver­me­le­ri ge­re­kir.

5) Düş­man­la ci­had: Ra­ma­zan ayın­da düş­man­la sa­va­şa­cak olan bir İslâm as­ke­ri, düş­man kar­şı­sın­da za­yıf dü­şe­ce­ğin­den kor­kar­sa oruç tut­ma­ya­bi­lir. ken­di­si­ne yal­nız ka­za ge­re­kir.

6) Ha­yız ve ni­fas ha­li: Bir ka­dın Ra­ma­zan’da  âdet gör­me­ye baş­la­sa ve­ya ço­cuk do­ğur­sa oru­cu bo­zul­muş olur. Ar­tık âdet gün­le­rin­de ve lo­hu­sa bu­lun­duk­ça oruç tut­ma­sı ca­iz ol­maz.

#Oru­cu Boz­du­ğu Hal­de Yal­nız Ka­za­yı Ge­rek­ti­ren Du­rum­lar:

1) Bes­len­me ve­ya te­da­vi ol­ma, ama­cı ta­şı­ma­yan bir şe­yi vü­cu­da gir­dir­mek oru­cu bo­zar ve yal­nız ka­za­yı ge­rek­ti­rir.

2 ) Oruç­lu kim­se­nin bir gı­da mad­de­si­ni ve­ya bir ilâcı şer’î özür se­be­biy­le al­ma­sı yal­nız ka­za­yı ge­rek­ti­rir. Has­ta­lık, yol­cu­luk, ikrâh, ha­ta, ih­mal ve­ya şüp­he şer’î özür­ler­den­dir. Bu du­rum­lar se­be­biy­le ye­mek ye­mek ve­ya oru­cu bo­za­cak şe­kil­de ilâç kul­lan­mak ka­za­yı ge­rek­ti­rir, kef­fa­ret ge­rek­mez.

#Oru­cu Bo­zup Hem Ka­za Hem Keffâret Ge­rek­ti­ren Du­rum­lar :

  1. Şer’î bir özür ol­mak­sı­zın gı­da ve­ya gı­da özel­li­ği ta­şı­yan her tür­lü mad­de­yi bi­le­rek al­mak.
  2. Cin­sî münasebet

#Orucu Bozmayan Durumlar:

1) Unu­ta­rak ye­mek, iç­mek ve­ya cin­sel te­mas­ta bu­lun­mak.

2) Bir kim­se cü­nüp ola­rak sa­bah­la­sa ve cü­nüp­lük gün bo­yun­ca de­vam et­se de oru­cu boz­maz.

3) Gö­ze ilâç dam­lat­mak ve­ya sür­me çek­mek oru­cu boz­maz.

4) Kan al­dır­mak ve­ya ha­ca­mat yap­tır­mak oru­cu boz­maz.

5) Su ile ıs­la­tıl­mış ol­sa bi­le oruç­lu iken mis­vak kul­lan­mak – diş fırçalamak orucu bozmaz.

6) Ağza ve bu­ru­na su ve­re­rek çal­ka­la­mak ve süm­kür­mek oru­cu bozmaz.

7) Se­rin­le­mek için yı­kan­mak, yüz­mek oru­cu boz­maz.

8) De­di­ko­du yap­mak, ya­lan söy­le­mek vb bir ha­ra­mı iş­le­mek oru­cu boz­maz. An­cak bun­la­rı ya­pan günahkâr olur.

9) Bo­ğa­za du­man ve­ya un, top­rak ya­hut kum toz­la­rı, si­nek ve­ya ilâçların ta­dı­nın gir­me­si, eğer oruç­lu­nun ken­di is­te­ği ve zor­la­ma­sı ile ol­ma­mış­sa oru­cu boz­maz.

10) Diş çek­tir­mek de oru­cu boz­maz. An­cak kan ve­ya ilaç­tan hiç bir şe­yi yut­ma­mak ge­re­kir.

11) Diş­ler ara­sın­da ka­lan no­hut ta­ne­sin­den az olan ye­mek ka­lın­tı­la­rı­nı yutmak

12) İğ­ne yaptır­mak Ebû Yu­suf ve İmam Mu­ham­med’e gö­re oru­cu boz­maz.

13) Gül, çi­çek, esans, misk gi­bi gü­zel ko­ku­la­rı kok­la­mak oru­cu boz­maz.

#Oru­cun Ka­za­sı:

Ra­ma­zan’dan bir ve­ya da­ha faz­la gün oruç tut­ma­yan kim­se­le­rin bun­la­rı ka­za et­me­le­ri ge­rekir. Tut­ma­ma, has­ta­lık, yol­cu­luk, ha­yız, ni­fas ve ben­ze­ri özür­ler se­be­biy­le, ya­hut kas­den ve­ya ya­nı­la­rak ni­ye­ti terk et­mek sûretiyle ola­bi­lir.

#Oruç Keffâreti:

Ra­ma­zan oru­cu­nu bi­le­rek ve özür­süz ola­rak bo­zan bir mü­kel­le­fin müs­lim ve­ya gay­ri müs­lim bir kö­le ve­ya ca­ri­ye azat et­me­sin­den, bu­na gü­cü yet­mez­se iki ay peş­pe­şe oruç tut­ma­sın­dan, bu­na da gü­cü yet­mez­se alt­mış fa­ki­re ye­mek ye­dir­me­sin­den iba­ret bir keffâret çe­şi­di­dir.

#Oruç Fid­ye­si:

Hiç bir şe­kil­de oruç tut­ma­ya gü­cü yet­me­yen­le­re fid­ye ver­mek va­cip olur. Bun­lar­da çok yaş­lı veya iyileşme ihtimali olmayan hasta kimselerdir. Bu gi­bi kim­se­ler oruç tut­ma­ya­rak her gün için bir yok­su­lu do­yu­rur­lar ve­ya fid­ye­yi na­kit pa­ra ya­hut mal ola­rak ve­re­bi­lir­ler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin