Ana Sayfa DERSLER FIKIH Hac ve Umre İle İlgili Lazım Olan Bilgiler

Hac ve Umre İle İlgili Lazım Olan Bilgiler

187
0

HAC

HAC NEDİR?

Hac söz­lük­te; ta’zim edi­le­cek yer ve ma­kam­la­ra zi­ya­ret­te bu­lun­mak­tır. Hac şer’î bir te­rim ola­rak şöy­le ta­rif edi­lir: İba­det mak­sa­dıy­la Ara­fat’ta be­lir­li va­kit­te bir sü­re dur­mak­tan, da­ha son­ra Beytûllah’ı usûlüne gö­re zi­ya­ret et­mek­ten iba­ret olan ve İslâm’ın şart­la­rın­dan bi­ri­si­ni teş­kil eden mâli ve bedenî bir ibâdettir.  Haccın zamanı Zilhicce ayının 9-10-11-12-13. günleridir.

HAC­CIN FARZ OL­MA­SI­NIN ŞART­LA­RI

 1. Müs­lü­man Ol­mak
 2. Er­gin ve Akıl­lı Olmak
 3. Hür Ol­mak
 4. Hac­cı ifâya gü­cü­nün yet­me­si  (istitâa)

HAC­CIN EDA­SI­NIN FARZ OL­MA­SI­NIN ŞART­LA­RI

 1. Be­den sağ­lı­ğı ve sağ­lam­lı­ğı
 2. Ge­rek­li maddî gü­ce sa­hip ol­mak,
 3. Yol em­ni­ye­ti

HAC­CIN ÇE­ŞİT­LE­Rİ

A – İfrâd hac­cı Yal­nız hac yap­ma­ya ni­yet edi­lin­ce, bu­na ifrâd hac­cı de­nir.

B -Te­met­tu hac­cı  Hac ay­la­rın­da ön­ce um­re için ih­ra­ma gi­rip, um­re­yi ta­mam­la­dık­tan son­ra, ay­nı yı­lın hac ay­la­rın­da hac için ye­ni­den ihrâma gi­re­rek ya­pı­lan hac­ca “te­met­tu’ hac­cı” de­nir. Bu­ra­da um­re ve hac ay­rı ay­rı ihrâmla ifâ edil­mek­te­dir.

C – Kırân hac­cı Ay­nı hac mev­si­mi için­de um­re yap­tık­tan son­ra ihrâmdan çık­ma­dan ya­pı­lan hac­ca, “ kırân hac­cı ”; Ki­şi, um­re ile hac­cı be­ra­ber yap­mak üze­re ihrâma gi­rer; um­re­yi ta­mam­lar, ihrâmdan çık­madan Hac görevini de tamamlar.

HAC Fİ­İL­LE­Rİ­NİN HÜ­KÜM­LE­Rİ

Hac sü­re­sin­ce ya­pı­lan, farz, vâcip ve­ya sün­net ni­te­li­ğin­de­ki hac­cın fi­il­le­ri­ne “Menâsik” de­nir. Bu menâsikten farz olan­la­ra rü­kün adı ve­ri­lir.

A – Hac­cın Rü­kün­le­ri  (Farzları) :

1- İh­ram : Hac dı­şın­da ya­pıl­ma­sı mü­bah olan ba­zı şey­le­ri ken­di­si­ne ha­ram kıl­mak de­mek­tir. Hanefîlere gö­re, ihrâm hac­cın rük­nü de­ğil şar­tı­dır. Bu da ni­yet ve tel­bi­ye ile ger­çek­le­şir. Hac ve­ya um­re­ye ya­hut her iki­si­ne ni­yet et­mek ve Al­lah için tel­bi­ye ge­ti­re­rek ihrâma gir­mek­le hac ibâdeti baş­la­mış olur.

2- Vak­fe : Ara­fe gü­nü, gü­ne­şin zevâlinden, kur­ban bay­ra­mı­nın bi­rin­ci gü­nü şa­fak sö­kün­ce­ye ka­dar, Ara­fat’ta kı­sa bir sü­re de ol­sa durmak

3- Tavâf : Tavâf, söz­lük­te; zi­ya­ret et­mek, bir­şe­yin et­ra­fın­da do­laş­mak de­mek­tir. Bir te­rim ola­rak; Kâbe -i Mu­az­za­ma’nın et­ra­fın­da ye­di de­fa do­laş­mak, an­la­mı­na ge­lir.

B – Hac­cın Vâcipleri

 1. Sa’y : Safâ ile Mer­ve ara­sın­da ye­di şavt­lık sa’yı yap­mak,
 2. Müz­de­li­fe’de vak­fe :
 3. Mi­na’da şey­tan taş­la­mak:
 4. Tı­raş ol­mak ve­ya saç­la­rı kı­salt­mak (halk ve­ya taksîr):
 5. Vedâ tavâfı ( Sa­der ): Hacıların Mek­ke’den ay­rı­la­cak­la­rı za­man, son ola­rak Kâbe’yi Mu­az­za­ma’yı tavâf et­me­le­ri vâciptir.

İH­RAM­LI­YA YA­SAK OLAN Fİ­İL­LER

A – Di­kiş­li Giy­si­ler : Er­ke­ğin ihrâma gir­me­siy­le, ba­şı­nın ta­ma­mı­nı ve­ya bir bö­lü­mü­nü, di­kiş­li ve­ya di­kiş­siz bir ör­tüy­le ört­me­si ha­ram­dır. Ka­dın, ihrâmda üç ko­nu­da er­kek­ten ay­rı­lır: Di­kiş­li el­bi­se giy­mek, mest giy­mek ve ba­şı­nı ört­mek.

B – Be­de­ni­ni Ra­hat­lat­mak : İhrâmlının ko­ku­lan­mak, saç ve kıl­la­rı gi­der­mek, tır­nak kes­mek ve ben­ze­ri yol­lar­la ra­hat­la­ma­sı câiz gö­rül­me­miş­tir.

C – Cin­sel Ya­sak­lar : Ev­li­lik ak­di, cinsî münâsebet ve münâsebete yol açan şey­ler­le ilg­li ya­sak­lar bun­lar ara­sın­da­dır.

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI (SIRASIYLA)

1) İhrâma gir­mek.

2) Ha­ce­rü’l – Es­ved kö­şe­sin­den baş­la­na­rak kudûm ta­va­fı ya­pı­lır.

3) Sa’y . Safâ ile Mer­ve ara­sın­da, dört de­fa Safâ’dan Mer­ve’ye, üç de­fa da Mer­ve’den Safâ’ya gi­der ge­lir.

4) Yal­nız hac­ca ni­yet eden kim­se, sa’y’dan son­ra Mek­ke’de yi­ne ihrâmlı ola­rak ka­lır; di­le­di­ği za­man Bey­tul­lah’ı nâfile tavâf eder. Zil­hicce­nin se­ki­zin­ci gü­nü Mi­na’ya gi­der, ora­da ka­lır.

5) Ara­fat’ta ka­lış. Ara­fe gü­nü, gü­ne­şin doğ­ma­sın­dan son­ra Mi­na’dan Ara­fat’a gi­der. Öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rı­nı imam­la bir­lik­te bir­leş­ti­re­rek kı­lar (cem’i takdim). Hac­cın vak­fe rük­nü­nü ifâ et­tik­ten son­ra, gü­ne­şin ba­tı­şı­nı müteâkip Müz­de­li­fe’ye ge­çer.

6) Müz­de­li­fe’de ge­ce­le­mek. Müz­de­li­fe; Mi­na ile Ara­fat ara­sın­da­dır. Ha­cı­lar, bu­ra­da bay­ram ak­şa­mı, ak­şam­la yat­sı na­ma­zı­nı, şa­fak kay­bol­duk­tan son­ra bir­leş­ti­re­rek kı­lar­lar (cem’i te’hir) ve gü­neş doğ­ma­dan ön­ce Mi­na’ya gi­di­lir.

7) Şey­tan taşlama. Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü, Aka­be cem­re­si­ne ye­di ta­ne kü­çük taş atı­lır.

8) Son­ra saç­lar tı­raş edi­lir ve­ya kı­sal­tı­lır. Bun­dan son­ra nor­mal el­bi­se­ler gi­yi­lir, eşiy­le cin­sel te­mas dı­şın­da tüm ihrâm ya­sak­la­rı so­na erer.

9) Müm­kün olur­sa, ay­nı gün ziyâret tavâfı ya­pı­lır; iki rekât tavâf na­ma­zı kı­lı­nır; Zi­ya­ret tavâfından son­ra ar­tık cin­sel te­mas da ser­best olur.

10) Bun­dan son­ra bay­ra­mın ikin­ci, üçün­cü ve dör­dün­cü gün­le­ri ilk, or­ta ve bü­yük ( aka­be ) şey­ta­na ye­di­şer taş atar­lar.

11) Vedâ tavâfı. Taş­la­ma­lar bit­tik­ten son­ra ar­tık mem­le­ket­le­ri­ne dö­ne­cek olan  ha­cı­lar yüz­le­ri­ni Bey­tul­lah ta­ra­fın­dan ayır­ma­ya­rak hü­zün­lü bir şe­kil­de ge­ri ge­ri çe­ki­lir ve Ha­rem- i Şe­rif­ten çı­kar­lar.

UM­RE

Yal­nız um­re yap­mak is­te­yen kim­se, Mi­kat’ta, um­re yap­ma­ya ni­yet edip ihrâma gi­rer. Mek­ke-i mü­ker­re­me’ye gi­rin­ce um­re için tavâfta bu­lu­nur. Bun­dan son­ra Sa­fa ile Mer­ve ara­sın­da ye­di de­fa sa’y ya­par. Da­ha son­ra saç­la­rı­nı tı­raş et­tir­mek ve­ya kı­salt­mak sûretiyle um­re­si­ni ta­mam­la­mış ve ihrâmdan çık­mış olur. Ar­tık Mek­ke’de kal­dı­ğı sü­re­ce Kâbe’yi nâfile ola­rak tavâf ede­bi­lir. Nor­mal el­bi­se­le­ri­ni gi­yer ve ken­di­si­ne da­ha ön­ce helâl olan  şey­ler yi­ne helâl ol­muş olur.

Um­re­nin rük­nü tavâftır. Vâcipleri ise; Sa­fa ile Mer­ve ara­sın­da sa’y yap­mak, tı­raş ol­mak ve­ya saç­la­rı kı­salt­mak­tan iba­ret­tir.

UMRENİN HACDAN FARKLARI

 • Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.
 • Bir sene içinde ancak hac bir kez yapılabilir, ancak umre birden fazla yapılabilir.
 • Hac farz, umre ise sünnettir.
 • Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve sa’y yapılır.
 • Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin