Ana Sayfa DERSLER FIKIH Namaz Hakkında Herşey

Namaz Hakkında Herşey

459
0

#NA­MAZ VA­KİT­LE­Rİ

A – Sa­bah Na­ma­zı­nın Vak­ti: İkin­ci fec­rin doğ­ma­sın­dan gü­ne­şin doğ­ma­sı­na ka­dar olan sü­re, sa­bah na­ma­zı­nın vak­ti­dir.

B – Öğ­le Na­ma­zı­nın Vak­ti: Öğ­le vakti, gü­ne­şin gök­yü­zün­de çık­tı­ğı en yük­sek nok­ta­dan ba­tı­ya doğ­ru mey­let­me­siy­le baş­lar ve her şe­yin göl­ge­si­nin bir mis­li uza­ma­sı­na ka­dar de­vam eder.  Cu­ma na­ma­zı­nın vak­ti de, tam öğ­le na­ma­zı­nın vak­ti gi­bi­dir.

C – İkin­di Na­ma­zı­nın Vak­ti: İkin­di vak­ti, öğ­le vak­ti­nin çık­tı­ğı an­dan iti­ba­ren baş­lar ve gü­ne­şin bat­ma­sı ile son bu­lur.

D – Ak­şam Na­ma­zı­nın Vak­ti: Ak­şam na­ma­zı­nın vak­ti, gü­neş yu­var­la­ğı­nın tam ola­rak bat­ma­sıy­la baş­lar ve şa­fa­ğın kay­bol­ma­sı ile so­na erer.

E – Yat­sı Na­ma­zı­nın Vak­ti: Yat­sı­nın vak­ti, kır­mı­zı şa­fa­ğın kay­bol­du­ğu an­dan iti­ba­ren baş­lar ve ikin­ci fec­rin doğ­ma­sı­na ka­dar de­vam eder. Vi­tir na­ma­zı­nın vak­ti­nin baş­lan­gı­cı, yat­sı na­ma­zın­dan son­ra­dır. Vit­rin so­nu ise, ikin­ci fec­rin doğ­ma­sın­dan bi­raz ön­ce­ye ka­dar­dır.

#NAMAZIN FARZLARI

Na­ma­zın farz­la­rı on iki­dir. Bun­lar­dan al­tı­sı da­ha na­ma­za baş­la­ma­dan bu­lun­ma­sı ge­re­ken farz­lar olup şun­lar­dır:

A-NA­MA­ZIN ŞART­LA­RI:

1) Ha­des­ten te­miz­len­me, Ab­dest­siz­lik, cü­nüp­lük, ha­yız ve­ya lo­hu­sa hal­le­rin­de bu­lun­ma­ya “ha­des hâli” de­nir. Ab­dest­siz­lik kü­çük ha­des, di­ğer­le­ri bü­yük ha­des­tir. Kü­çük ve­ya bü­yük ha­des­den te­miz­len­mek ab­dest al­mak, yı­kan­mak ve­ya te­yem­müm et­mek­le olur.

2) Ne­ca­set­ten te­miz­len­me,  Na­maz­dan ön­ce be­den­de son­ra, el­bi­se­de ve­ya na­maz kı­lı­na­cak yer­de bu­lu­nan pis­li­ği te­miz­le­mek ge­re­kir

3) Av­ret ye­ri­ni ört­mek,

4) Kıb­le­ye yö­nel­mek,

5) Va­kit,

6) Ni­yet. Al­lah Teâlâ için na­maz kıl­ma­yı di­le­mek ve han­gi na­ma­zın kı­lı­na­ca­ğı­nı bil­mek­tir.

 B-NA­MA­ZIN RÜ­KÜN­LE­Rİ

1) İf­ti­tah tek­bi­ri, Namaz kılan kişinin “Allahu Ekber” demesine “iftitah tekbiri” denir.

2) Kı­yam, (Namazda ayakta durmak)

3) Kı­ra­at, (Namazda Kur’an okumak)

4) Rukû, (Eğilmek)

5) Sücûd, (Secdeler yapmak)

6) Kade-i Ahire, (Son otu­ruş “et-Tehiyyâtü”yü oku­ya­cak ka­dar bir sü­re otur­mak)

#NA­MA­ZIN VA­CİP­LE­Rİ:

1) Na­ma­za baş­lar­ken “Al­la­hü Ek­ber” de­nil­me­si va­cip­tir.

2) Na­maz­lar­da “Fâtiha” Sûresini oku­mak va­cip­tir.

3) Farz na­maz­la­rın ilk iki rek’atın­da Fa­ti­ha’dan son­ra, baş­ka bir su­re ve­ya bir mik­tar ayet-i ke­ri­me ila­ve et­mek va­cip­tir.

4) Vi­tir na­ma­zın­da ku­nut du­a­sı oku­mak

5) Sec­de­de alın ile bir­lik­te bur­nu da ye­re koy­mak va­cip­tir.

6) Üç ve­ya dört re­kat­lı na­maz­lar­da bi­rin­ci otu­ruş va­cip­tir.

7) Na­maz­la­rın her otu­ru­şun­da  ta­hiy­ya­tı oku­mak va­cip­tir.

8) Na­ma­zın farz­la­rın­da ter­ti­be ri­a­yet et­mek va­cip­tir.

9) Na­maz için­de oku­nan sec­de aye­tin­den do­la­yı tilâvet sec­de­sin­de bu­lun­mak va­cip­tir.

10) Na­maz­da, ya­nı­lmadan do­la­yı se­hiv sec­de­si yap­mak va­cip­tir.

11) Na­maz­la­rın so­nun­da selâm ver­mek.

 #NA­MA­ZIN SÜN­NET­LE­Rİ:

1) Namazlar için ezan ve ka­met oku­mak sün­net­tir.

2) İf­ti­tah tek­bi­ri için el­le­ri yu­ka­rı­ya kal­dır­mak sün­net­tir.

3) Sübhâneke oku­mak sün­net­tir

4) Fa­ti­ha’dan son­ra giz­li­ce “âmîn de­nil­me­si sün­net­tir.

5) Rukû ve sec­de­ye eği­lip kal­kar­ken alı­nan tek­bir­ler sün­net­tir.

6) Rukûdan doğ­ru­lur­ken; “Se­mi­al­la­hü li­men ha­mi­deh”, ar­ka­sın­dan da; “Rabbenâ le­ke’l-hamd” de­nil­me­si sün­net­tir.

7) Rukû ve sec­de tes­bih­le­ri sün­net­tir.

8) Otu­ruş­lar­da ta­hıy­ya­tı okur­ken “Lâ ilâhe” de­ni­lin­ce, sağ elin şa­ha­det par­ma­ğı kal­dı­rı­lıp, “İllâllah” de­nir­ken in­di­ril­me­si sün­net­tir.

9) Namazların son otu­ruş­la­rın­da, gay­ri mü­ek­ked sün­net­ler ile di­ğer na­fi­le na­maz­la­rın da her otu­ru­şun­da ta­hıy­yat­tan son­ra “salli ve barik” dualarını okumak sün­net­tir.

#NAMAZI BOZAN ŞEYLER:

1)  Na­maz­da ko­nuş­mak

2) Ye­mek-iç­mek

3)  Peşpeşe çok iş gör­mek (amel-i ke­sir)

4) Kıb­le­ye sır­tı­nı çe­vir­mek

5) Av­ret ye­ri­nin açıl­ma­sı

6) Na­maz kıl­mak­ta olan kim­se­nin ab­des­ti­nin bo­zul­ma­sı

7) Kah­ka­ha ile gül­mek

8) Ba­yıl­mak, çıl­dır­mak: Bu du­rum­lar­da, ar­tık ira­de yok ola­ca­ğı için na­maz bo­zu­lur.

9) Na­ma­zın bir rük­nü­nü veya bir şar­tı­nı terk etmek

10) Bir rük­nü imam­dan ön­ce yap­mak

11) Ara­da boş­luk ol­mak­sı­zın er­ke­ğin ka­dın­la ay­nı hi­za­da na­maz kıl­ma­sı

12) Te­yem­müm­le na­maz kı­lan ki­şi­nin su­yu gör­me­si

13) Na­maz ta­mam­lan­ma­dan bi­le­rek selâm ver­mek

Se­hiv Sec­de­si:

Se­hiv; bir şey­de ya­nıl­mak, onu bil­me­ye­rek ter­ket­mek de­mek­tir. Ya­nı­la­rak na­ma­zın rü­kün­le­rin­den bi­ri­si­ni te­hir ve­ya bir va­ci­bi terk ya­hut te­hir ha­lin­de, na­ma­zın so­nun­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken sec­de­le­re “se­hiv sec­de­si” de­nir. Ya­pı­lı­şı şöy­le­dir: Bir rük­nün te­hi­ri ve­ya bir va­ci­bin terk ya­hut te­hi­ri ha­lin­de son otu­ruş­ta yal­nız ta­hiy­yat okun­duk­tan son­ra iki ta­ra­fa se­lam ve­ri­lir, da­ha son­ra “Al­la­hu ek­ber” de­ni­le­rek sec­de­ye va­rı­lıp, üç ke­re “Süb­ha­ne Rab­bi­ye’l-a’la” oku­nur, son­ra “Al­la­hu ek­ber” de­ni­le­rek otu­ru­lur, bir tesbîh mik­ta­rı cel­se­den son­ra ye­ni­den “Al­la­hu ek­ber” di­ye, ikin­ci sec­de­ye va­rı­lır, yi­ne üç de­fa “Süb­ha­ne Rab­bi­ye’l-a’la” okun­duk­tan son­ra “Al­la­hu ek­ber” de­ni­le­rek otu­ru­lur. Ta­hiy­yat, Sal­li-Ba­rik ve Rab­be­na ati­na du­a­la­rı okun­duk­tan son­ra ön­ce sağ ta­ra­fa, son­ra da sol ta­ra­fa se­lam ve­ri­lir.

#YOL­CULUK VE YOL­CU­NUN NA­MA­ZI

 A- Seferîliğin Ma­hi­ye­ti:

Se­fer yol­cu­luk de­mek­tir. İslâmî bir te­rim ola­rak yol­cu­luk be­lir­li bir me­sa­fe­ye git­mek olup, or­ta bir yü­rü­yüş­le üç gün­lük, ya­ni on se­kiz sa­at­lik (90 km) bir me­sa­fe­den iba­ret­tir. Va­ta­nın­da ve­ya o hü­küm­de­ki bir yer­de otu­ran kim­se­ye “mukim”, bu­ra­dan çı­kıp en az on sekiz sa­at­lik me­sa­fe­ye git­me­ye baş­la­mış olan kim­se­ye de “misafir (yol­cu)” de­nir.

 B- Seferîliğin Hü­küm­le­ri:

Yol­cu­lar için bir kı­sım ko­lay­lık­lar, ruh­sat­lar ge­ti­ril­miş­tir. Ra­ma­zan­da yol­cu­luk­ta bu­lu­nan için oru­cu­nu ge­ri bı­rak­ma­sı mubahtır. Yol­cu­nun mesh sü­re­si üç gün üç ge­ce­dir. Yol­cu dört re­kat­lı farz na­maz­la­rı­nı iki­şer re­kat ola­rak kı­lar. Bu­na “kas­rı salât” de­nir.

C- Misafirliğin So­na Er­me­si:

Aslî va­ta­na dö­nüp gelmekle yol­cu­luk ha­li so­na erer. Bu­ra­da otur­ma­ya ni­yet edil­me­se de so­nuç de­ğiş­mez.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin