Ana Sayfa DERSLER FIKIH Zekatla İlgili Özet Bilgiler

Zekatla İlgili Özet Bilgiler

282
0

ZEKATA DAİR KISA BİLGİLER

Zekâtın Ta­ri­fi:

Zekât söz­lük­te; be­re­ket, te­miz­lik, üre­me, ço­ğal­ma, art­ma ve öv­me an­lam­la­rı­na ge­lir. Şer’î bir te­rim ola­rak zekât şöy­le ta­rif edi­lir: Bel­li mal tür­le­ri­nin be­lir­li bir bö­lü­mü­nü, Al­lah Teâlâ’nın be­lir­le­di­ği bir kı­sım Müslümanlara mülk ola­rak ver­mek­tir.

Ni­sap Mik­ta­rı Ma­la Sa­hip Ol­mak Ne Demektir?

Te­mel ih­ti­yaç­lar­dan ve borç­tan baş­ka ni­sap mik­ta­rı ve­ya da­ha faz­la bir ma­la mâlik bu­lun­mak ge­re­kir. Bu ka­dar ma­lı ol­ma­yan kim­se­ye zekât farz de­ğil­dir. Ni­sap, İslâm’ın bir şey hak­kın­da­ki öl­çü, sı­nır ve ala­met ta­yin et­miş ol­du­ğu mik­tar­dır. Ser­ve­tin zekâtı ge­rek­ti­ren mik­ta­rı­nı ifa­de eder. Zekât ko­nu­sun­da al­tı­nın ni­sa­bı yir­mi mis­kal (80 gram) , gü­mü­şün ni­sa­bı iki yüz dir­hem (560 gram), ko­yun ile ke­çi­nin ni­sa­bı 40, sı­ğır ile man­da­nın ni­sa­bı 30, de­ve­nin ni­sa­bı da 5 ­tir. Ta­rım ürün­le­rin­den de beş vesk (yak­la­şık bir ton) ni­sap ola­rak alın­mış­tır. Bu mik­tar­la­ra ulaş­ma­yan mal­lar için zekât ge­rek­mez.

Nisap miktarı mala sahip olduktan sonra 1 hicri yılın geçmesi gerekir. 1 hicrî yıl yıl(354 gün) sonra bakılır. Şayet nisap miktarı malın altına düşmüşse zekât farz değildir. 1 hicrî yıl sonunda mal hâlâ nisap miktarının üzerinde ise o zaman zekât farz olur.

HAVAİC-İ ASLİYYE (ZORUNLU İHTİYAÇ MADDELERİ)

Havâic-i asliye dediğimiz temel ihtiyaç maddelerinden zekat verilmez. Yani zekat hesaplamasında bu ürünler dikkate alınmaz. Havâic-i asliye şunlardır:

a) Mes­ken ola­rak kul­la­nı­lan ev, bağ, bah­çe ve ta­rım ya­pı­lan ara­zi­le­rin ken­di­si

b) Bi­nek ara­cı

c) Ör­fe uy­gun gi­yim ve ev eş­ya­sı

d) Bi­lim adam­la­rı­nın özel kü­tüp­ha­ne­si

e) Bir kim­se­nin ken­di­si­nin ai­le bi­rey­le­ri­nin mas­raf­la­rı

ZEKAT NELERDEN VE NE KADAR VERİLİR?

1Al­tın, Gü­müş,Pa­ra­ ve Ticaret Malları1/40 veya %2,5
2Koyun ve Keçi40’tan 120’ye ka­dar bir ko­yun, 121’den 200’e ka­dar iki ko­yun, 201’den 399’a ka­dar üç ko­yun zekât ve­ri­lir.
400 ko­yun için de dört ko­yun zekât ge­re­kir. Bun­dan son­ra her yüz için bir ko­yun da­ha ve­ri­lir.
3Sığır ve MandaOtuz sı­ğır­dan kırk sı­ğı­ra ka­dar zekât ola­rak iki ya­şı­na gir­miş er­kek ve­ya di­şi bir bu­za­ğı ve­ri­lir. 40’tan 59’a kadar sığırı olan, bir tane, iki yaşını bitirmiş, erkek veya dişi dana verir. 60’tan 69’a kadar sığır için, iki buzağı verilir. 70 sığır için, bir dana ile bir buzağı verilir. 70’ten sonra, her 10 tane için, böyle hesap edilir. Her 30 tane için bir buzağı, her 40 tane için bir dana artmaktadır. 80 olunca, iki dana artmaktadır.
4DeveBi­rer yaş­la­rı­nı bi­tir­miş beş de­ve için bir ko­yun ve­ri­lir.
5Toprak ÜrünleriToprak emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere, ırmak ve bunların kanalları ile sulanıyorsa zekât olarak mahsulün 1/10’u; kova, dolap, motor veya ücretle alınan su ile sulanıyorsa 1/20’si verilecektir.
6Ma­den ve De­fi­ne­1/5

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

1) Fa­kir­ler: Ni­sap mik­ta­rı ma­lı ol­ma­yan muh­taç kim­se­ler­dir.

2) Mis­kin­ler: Hiç bir şe­ye sa­hip ol­ma­yıp yi­ye­ce­ği ve gi­ye­ce­ği şey­ler için di­len­me­ye muh­taç olan yok­sul kim­se­ler­dir.

3) Zekât iş­le­rin­de ça­lı­şan­lar: Bun­lar zekâtları top­la­mak için gö­rev­len­di­ri­len me­mur­lar­dır.

4) Mü­el­le­fe-i kulûb: Bun­lar kalp­le­ri İslâm’a ısın­dı­rıl­mak is­te­nen kim­se­ler­dir.

5) Kö­le­ler: Hür­ri­ye­ti­ni pa­ra ile sa­tın al­mak is­te­yen kim­se­le­re de zekât ve­ri­lir.

6) Borç­lu­lar: Bor­cu dü­şül­dük­ten son­ra, ni­sap mik­ta­rı ma­lı kal­ma­yan kim­se­ler bu sı­nı­fa gi­rer.

7) Al­lah yo­lun­da ci­had eden­ler: Al­lah için sa­va­şa ha­zır­lan­mak ve­ya sa­vaş­ta olan­la­ra si­lah al­mak, bun­la­rı do­nat­mak ve ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için de zekât ve­ri­lir.

8) Yol­cu: Se­fe­re çı­kan ya­hut iyi­lik ve ya­rar­lı bir iş için yol­cu­luk ya­pan ve git­ti­ği ye­re yar­dım­sız ola­rak ula­şa­ma­yan kim­se­dir.

FI­TIR SA­DA­KA­SI

Fı­tır sa­da­ka­sı, Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ye­ti­şen ve as­li ih­ti­yaç­la­rı­nın dı­şın­da en az ni­sap mik­ta­rı bir ma­la mâlik bu­lu­nan her hür müs­lü­man için ve­ril­me­si va­cip olan bir sa­da­ka­dır. Bu­na kı­sa­ca “fit­re” de­nir.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmüştür.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin