Ana Sayfa DERSLER FIKIH Zekatla İlgili Özet Bilgiler

Zekatla İlgili Özet Bilgiler

76
0

Zekâtın Ta­ri­fi:

Zekât söz­lük­te; be­re­ket, te­miz­lik, üre­me, ço­ğal­ma, art­ma ve öv­me an­lam­la­rı­na ge­lir. Şer’î bir te­rim ola­rak zekât şöy­le ta­rif edi­lir: Bel­li mal tür­le­ri­nin be­lir­li bir bö­lü­mü­nü, Al­lah Teâlâ’nın be­lir­le­di­ği bir kı­sım Müslümanlara mülk ola­rak ver­mek­tir.

Ni­sap Mik­ta­rı Ma­la Sa­hip Ol­mak Ne Demektir?

Te­mel ih­ti­yaç­lar­dan ve borç­tan baş­ka ni­sap mik­ta­rı ve­ya da­ha faz­la bir ma­la mâlik bu­lun­mak ge­re­kir. Bu ka­dar ma­lı ol­ma­yan kim­se­ye zekât farz de­ğil­dir. Ni­sap, İslâm’ın bir şey hak­kın­da­ki öl­çü, sı­nır ve ala­met ta­yin et­miş ol­du­ğu mik­tar­dır. Ser­ve­tin zekâtı ge­rek­ti­ren mik­da­rı­nı ifa­de eder. Zekât ko­nu­sun­da al­tı­nın ni­sa­bı yir­mi mis­kal (80 gram) , gü­mü­şün ni­sa­bı iki yüz dir­hem (560 gram), ko­yun ile ke­çi­nin ni­sa­bı 40, sı­ğır ile man­da­nın ni­sa­bı 30, de­ve­nin ni­sa­bı da 5 ­tir. Ta­rım ürün­le­rin­den de beş vesk (yak­la­şık bir ton) ni­sap ola­rak alın­mış­tır. Bu mik­tar­la­ra ulaş­ma­yan mal­lar için zekât ge­rek­mez.

HAVAİC-İ ASLİYYE (ZORUNLU İHTİYAÇ MADDELERİ)

a) Mes­ken ola­rak kul­la­nı­lan ev, bağ, bah­çe ve ta­rım ya­pı­lan ara­zi­le­rin ken­di­si.

b) Bi­nek ara­cı,

c) Ör­fe uy­gun gi­yim ve ev eş­ya­sı.

d) Bi­lim adam­la­rı­nın özel kü­tüp­ha­ne­si.

e) Bir kim­se­nin ken­di­si­nin ai­le bi­rey­le­ri­nin mas­raf­la­rı.

ZEKAT NELERDEN VE NE KADAR VERİLİR?

1 Al­tın, Gü­müş,Pa­ra­ ve Ticaret Malları 1/40 veya %2,5
2 Koyun ve Keçi 40’tan 120’ye ka­dar bir ko­yun, 121’den 200’e ka­dar iki ko­yun, 201’den 399’a ka­dar üç ko­yun zekât ve­ri­lir.
400 ko­yun için de dört ko­yun zekât ge­re­kir. Bun­dan son­ra her yüz için bir ko­yun da­ha ve­ri­lir.
3 Sığır ve Manda Otuz sı­ğır­dan kırk sı­ğı­ra ka­dar zekât ola­rak iki ya­şı­na gir­miş er­kek ve­ya di­şi bir bu­za­ğı ve­ri­lir.
4 Deve Bi­rer yaş­la­rı­nı bi­tir­miş beş de­ve için bir ko­yun ve­ri­lir.
5 Toprak Ürünleri 1/10
6 Ma­den ve De­fi­ne­ 1/5

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

1) Fa­kir­ler: Ni­sap mik­ta­rı ma­lı ol­ma­yan muh­taç kim­se­ler­dir.

2) Mis­kin­ler: Hiç bir şe­ye sa­hip ol­ma­yıp yi­ye­ce­ği ve gi­ye­ce­ği şey­ler için di­len­me­ye muh­taç olan yok­sul kim­se­ler­dir.

3) Zekât iş­le­rin­de ça­lı­şan­lar: Bun­lar zekâtları top­la­mak için gö­rev­len­di­ri­len me­mur­lar­dır.

4) Mü­el­le­fe-i kulûb: Bun­lar kalp­le­ri İslâm’a ısın­dı­rıl­mak is­te­nen kim­se­ler­dir.

5) Kö­le­ler: Hür­ri­ye­ti­ni pa­ra ile sa­tın al­mak is­te­yen kim­se­le­re de zekât ve­ri­lir.

6) Borç­lu­lar: Bor­cu dü­şül­dük­ten son­ra, ni­sap mik­ta­rı ma­lı kal­ma­yan kim­se­ler bu sı­nı­fa gi­rer.

7) Al­lah yo­lun­da ci­had eden­ler: Al­lah için sa­va­şa ha­zır­lan­mak ve­ya sa­vaş­ta olan­la­ra si­lah al­mak, bun­la­rı do­nat­mak ve ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için de zekât ve­ri­lir.

8) Yol­cu: Se­fe­re çı­kan ya­hut iyi­lik ve ya­rar­lı bir iş için yol­cu­luk ya­pan ve git­ti­ği ye­re yar­dım­sız ola­rak ula­şa­ma­yan kim­se­dir.

FI­TIR SA­DA­KA­SI

Fı­tır sa­da­ka­sı, Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ye­ti­şen ve as­li ih­ti­yaç­la­rı­nın dı­şın­da en az ni­sap mik­ta­rı bir ma­la mâlik bu­lu­nan her hür müs­lü­man için ve­ril­me­si va­cip olan bir sa­da­ka­dır. Bu­na kı­sa­ca “fit­re” de­nir.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmüştür.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen ad-soyad bilginizi girin